مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: زیبا تقی زاده, عباسعلی کشتکار
کلیدواژه ها : بروز - شکستگی لگن - استئوپروز - طرح جامع استئوپروز
: 13909
: 51
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: استئوپروزمشكل جدي سلامت در ساختارهاي ارائه مراقبت بهداشتي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه است. اين بيماري با کاهش توده استخواني و افزايش خطر شکستگي استخوان همراه است. شکستگي به دليل استئوپروز يکي از علل شايع ناتواني و از علل عمده تحميل هزينههاي بيمارستاني در بسياري از مناطق دنيا محسوب ميشود که شيوع آن در جوامع مختلف متفاوت است. پيش بيني شده است که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ % از تمام موارد شکستگي لگن در کشورهاي آسيايي اتفاق افتد. متأسفانه در ارتباط با ميزان بروز شکستگي لگن در ايران هيچ اطلاعي در دست نميباشد. با توجه به اينکه نتايج طرح جامع پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز در کشور که در مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران با همکاري معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشکي در سال ۱۳۷۹ انجام شده نشان ميدهد که حدود ۷۰ % زنان و ۵۰ % مردان بالاي ۵۰ سال مبتلا به استئوپروز و يا استئوپني هستند، اين تحقيق با هدف تعيين ميزان بروز شکستگي به دليل استئوپروز لگن در تهران و با همکاري همان مرکز انجام گرفت.مواد و روشها: با مراجعه به پرونده کليه بيماران بالاي ۵۰ سال که در طرح جامع استئوپروز به عنوان نمونه طرح شناخته شده بودند و تماس تلفني و در صورت لزوم مراجعه حضوري به درب منازل اين نمونهها، اقدام به تکميل پرسشنامهاي که بدين منظور تهيه شده بود نمودند و سوالاتي در ارتباط با بروز شکستگي در طي سه سال اخير (۸۳ - ۱۳۷۹ ) و نيز برخي اطلاعات دموگرافيک و عوامل خطرساز مرتبط با شکستگي استئوپروتيک پرسيده شد و با استفاده از نرمافزار (11.5) SPSS، آزمون 2 و T مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنيداري كمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. نتايج: يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که بروز شکستگي لگن با افزايش سن افزايش مييابد و در زنان شايعتر از مردان است. ميزان بروز شکستگي استئوپروتيک لگن در مجموع 8/3% در طي سه سال اخير ميباشد که اين ميزان در مقايسه با کشورهاي آسيايي به مراتب کمتر است. احتمالاً عوامل ژنتيکي و فاکتورهاي محيطي در اين امر دخالت دارند. همچنين براساس نتايج اين بررسي ارتباط معني داري بين شکستگي لگن و استئوپروز در ناحيه لگن (016/0P=) و نيز بين ميزان تراکم استخوان در ناحيه لگن و شکستگي آن وجود دارد (001/0P=). نتيجهگيري: ارتباط معنيدار بين شيوع شكستگي و تراكم معدني استخوان ميتواند تا حدي نشاندهنده توانايي پيشگويي شكستگي براساس نتيجه سنجش تراكم استخوان باشد.
نویسندگان: Mohammad Arbabi, Hamid Haghanni, زیبا تقی زاده
کلیدواژه ها :
: 4816
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: Maryam Shirmohammadi, Mohammad Arbabi, Abbas Mehran
کلیدواژه ها :
: 5092
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: maryam Jafarbegloo, mohamad Arbabi
کلیدواژه ها :
: 7720
: 0
: 0
ایندکس شده در :