مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: زیبا تقی زاده, عباسعلی کشتکار
کلیدواژه ها : بروز - شکستگی لگن - استئوپروز - طرح جامع استئوپروز
: 11995
: 51
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: استئوپروزمشكل جدي سلامت در ساختارهاي ارائه مراقبت بهداشتي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه است. اين بيماري با کاهش توده استخواني و افزايش خطر شکستگي استخوان همراه است. شکستگي به دليل استئوپروز يکي از علل شايع ناتواني و از علل عمده تحميل هزينههاي بيمارستاني در بسياري از مناطق دنيا محسوب ميشود که شيوع آن در جوامع مختلف متفاوت است. پيش بيني شده است که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ % از تمام موارد شکستگي لگن در کشورهاي آسيايي اتفاق افتد. متأسفانه در ارتباط با ميزان بروز شکستگي لگن در ايران هيچ اطلاعي در دست نميباشد. با توجه به اينکه نتايج طرح جامع پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز در کشور که در مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران با همکاري معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشکي در سال ۱۳۷۹ انجام شده نشان ميدهد که حدود ۷۰ % زنان و ۵۰ % مردان بالاي ۵۰ سال مبتلا به استئوپروز و يا استئوپني هستند، اين تحقيق با هدف تعيين ميزان بروز شکستگي به دليل استئوپروز لگن در تهران و با همکاري همان مرکز انجام گرفت.مواد و روشها: با مراجعه به پرونده کليه بيماران بالاي ۵۰ سال که در طرح جامع استئوپروز به عنوان نمونه طرح شناخته شده بودند و تماس تلفني و در صورت لزوم مراجعه حضوري به درب منازل اين نمونهها، اقدام به تکميل پرسشنامهاي که بدين منظور تهيه شده بود نمودند و سوالاتي در ارتباط با بروز شکستگي در طي سه سال اخير (۸۳ - ۱۳۷۹ ) و نيز برخي اطلاعات دموگرافيک و عوامل خطرساز مرتبط با شکستگي استئوپروتيک پرسيده شد و با استفاده از نرمافزار (11.5) SPSS، آزمون 2 و T مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنيداري كمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. نتايج: يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که بروز شکستگي لگن با افزايش سن افزايش مييابد و در زنان شايعتر از مردان است. ميزان بروز شکستگي استئوپروتيک لگن در مجموع 8/3% در طي سه سال اخير ميباشد که اين ميزان در مقايسه با کشورهاي آسيايي به مراتب کمتر است. احتمالاً عوامل ژنتيکي و فاکتورهاي محيطي در اين امر دخالت دارند. همچنين براساس نتايج اين بررسي ارتباط معني داري بين شکستگي لگن و استئوپروز در ناحيه لگن (016/0P=) و نيز بين ميزان تراکم استخوان در ناحيه لگن و شکستگي آن وجود دارد (001/0P=). نتيجهگيري: ارتباط معنيدار بين شيوع شكستگي و تراكم معدني استخوان ميتواند تا حدي نشاندهنده توانايي پيشگويي شكستگي براساس نتيجه سنجش تراكم استخوان باشد.
نویسندگان: Maryam Shirmohammadi, Mohammad Arbabi, Abbas Mehran
کلیدواژه ها :
: 4478
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: Mohammad Arbabi, Hamid Haghanni, زیبا تقی زاده
کلیدواژه ها :
: 4283
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: عباس رحیمی فروشانی, حجت زراعتی, کاظم محمد, زیبا تقی زاده
کلیدواژه ها : اپیدمیولوژی - آزمون غلتیدن - پره اکلامپسی - تشخیص - سببشناسی - شاخص توده بدنی - عوامل خطر - فاکتورهاى زمانى - فشارخون - مدلهاى لجستیک - مشکلات بارداری - مطالعات کوهورت - نسبت شانس - هماتوکریت
: 4977
: 4
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: پرهاکلامپسی یکی از سه علت اصلي مرگ زنان باردار است و عوارض جبرانناپذیری برای مادر و جنین به همراه دارد. تاکنون روش قطعی برای تشخیص این بیماری، ارائه نشده است. با توجه به اينكه در ایران مطالعهای به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای مختلف برای پیشبینی و جدا سازی افراد مبتلا به پرهاکلامپسی انجام نشده؛ لذا هدف این مطالعه بررسي تأثیر همزمان این متغیرها در بروز پرهاکلامپسی است.روش بررسی: این مطالعه روی ۴۶۶ نفر از زنان نخستزاي به تصادف انتخاب شده انجام گرفت که جهت دريافت خدمات پرهناتال در سال ۱٣۸۶-۱٣۸۷ به درمانگاه پرهناتال بيمارستان مريم شهر تهران مراجعه کرده، فاقد بیماریهای زمینهاي بودند و به طور منظم قرص آهن مصرف میکردند. متغیرهای سن، شغل، تحصیلات، وضعیت درآمد، تعداد ازدواج، شاخص توده بدنی در سه ماهه اول بارداری، سن بارداري افراد در زمان ورود به مطالعه، تغییرات میزان هماتوکریت در شروع بارداری و هفته ۲4-۲8 بارداری، فشار خون و آزمون غلتیدن در هفته ٣۲-۲۸ و سن بارداري افراد در زمان انجام این دو آزمون بهعنوان متغیرهای پیشبینیکننده و بروز پرهاکلامپسی بهعنوان متغیر وابسته دو حالتی وارد مدل شدند. به منظور تحلیل دادهها از آزمونهای t، 2، دقیق فیشر و منویتنی، و براي بررسی اثر همزمان متغیرهای مورد بررسی در پیشبینی بیماری از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. از منحنی راک برای تعیین نقطه برش مناسب جهت تعیین حساسیت و ویژگی این مدل استفاده شد. نرم افزار (ويرايش ۵/۱۱) SPSS مورد استفاده قرار گرفت و سطح معنیداری ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.نتایج: در این مطالعه شیوع پرهاکلامپسی ۴/۶% (۶/۸-۲/۴: فاصله اطمینان ٩۵%) برآورد شد. مشاهده شد که متغیرهای نتیجه مثبت آزمون غلتیدن، داشتن تحصیلات دانشگاهی، تعداد ازدواج بیشتر از یکبار، افزایش فشار خون در هفته ۲۸-۲۴ بارداري، خانهدار بودن، رضایت از وضع درآمد، انجام دیرتر آزمون غلتیدن و افزایش شاخص توده بدنی به ترتیب میتوانند شانس ابتلا به پرهاکلامپسی را ۶۱/۸، ۹۸/۷، ۶۵/۲، ۸۴/۱ و ۵۶/۱ و ۲۸/۱ و ۲۱/۱ و۱۱/۱ برابر كنند. مدل رگرسیون لجستیک پیشنهادی برای غربالگری پرهاکلامپسی با حضور همه متغیرهای فوق دارای حساسیت ۸٣% و ویژگی ۷۶% بود.نتیجهگیری: با توجه به عوارض جبرانناپذیر این بیماری برای مادر و جنین و بالا بودن میزان حساسیت مدل رگرسیون لجستیک پیشنهادی و اینکه اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه هزینهای را به فرد تحمیل نمیکند این مدل برای غربالگری مناسب به نظر میرسد.